О НАМА

Девизни инспекторат образован је Законом о девизном пословању („Службени гласник РС“, број 62/06), као орган управе у саставу мистарства надлежног за послове финансија, a који се примењује од 27. јула 2006. године.

Директор Девизног инспектората руководи радом Девизног инспектората и представља га у складу са законом и за свој рад одговара министру финансија.

Обављање послова из делокруга Девизног инспектората остварује се у следећим унутрашњим јединицама:

  • ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСРЕДНУ КОНТРОЛУ
  • ОДЕЉЕЊЕ ЗА НЕПОСРЕДНУ КОНТРОЛУ БЕОГРАД
  • ОДЕЉЕЊЕ ЗА НЕПОСРЕДНУ КОНТРОЛУ НИШ
  • ГРУПА ЗА НЕПОСРЕДНУ КОНТРОЛУ НОВИ САД
  • ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ И АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ И УПРАВНИ ПОСТУПАК
  • ОДСЕК ЗА ЉУДСКЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

Седиште Девизног инспектората је у Београду, улица Кнеза Милоша 20.

Одељење Девизног инспектората за непосредну контролу Ниш је у Нишу у улици Душанова бр. 54-72.

Група Девизног инспектората за непосредну контролу Нови Сад је у Новом Саду у улици Модене бр. 7.