Штампај
ПРОПИСИ

ЗАКОНИ:

Закон о девизном пословању
(“Службени гласник РС”, број 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/14)

Закон о пореском поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС“, број 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16)

Закон о спољнотрговинском пословању
(“Службени гласник РС”, број 36/2009, 36/2011, 88/11, 89/15)

Закон о општем управном поступку – престаје да важи 31.05.2017. године
(“Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 , 31/01 , “Службени гласник РС“ бр. 30/10 )

Закон о општем управном поступку – на снази од 09/03/2016 , у примени од 01/06/2017 - осим чл.: 9 , 103 , 207 - у примени од 08/06/2016.
(“Службени гласник РС“ бр. 18/16)

Закон о инспекцијском надзору
(“Службени гласник РС“ бр. 36/15)


ПОДЗАКОНСКА АКТА:

Одлука о условима и начину обављања мењачких послова
(“Службени гласник РС“ број 51/15, 3/16)

Упутство за спровођење Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова
(“Службени гласник РС“ број 51/15, 3/16)

Правилник о поступку и условима за стицање цертификата за обављање мењачких послова, јединственом програму обуке за обављање мењачких послова и условима које морају да испуњавају предавачи који врше обуку
(“Службени гласник РС“ број 7/12, 102/12)

Уредба о начину пребијања дуговања и потраживања по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга
(“Службени гласник РС“ број 59/13)

Одлука о начину пребијања дуговања и потраживања по основу кредитних послова са иностранством у девизама
(“Службени гласник РС“ број 50/13)

 

Copyright © 2010     ДЕВИЗНИ ИНСПЕКТОРАТ    Web пројекат - ИТЕ